Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
Quyết định số 03 của JIC thông qua Kế hoạch truyền thông và công bố thông tin về Hiệp định VPA/FLEGT
Quyết định số 02 của JIC thông qua Khung giám sát đánh giá thực thi Hiệp định VPA/FLEGT
Quyết định số 01 của JIC thông qua Quy chế hoạt động của JIC
1421/QĐ-BNN-TCLN 15/04/2020 Quyết định Ban hành kế hoạch của Bộ NN&PTNT thực hiện Quyết định số 1624/QĐ-TTg
2905/QĐ-BNN-TCLN 30/06/2021 Quyết định công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam
4832/QĐ-BNN-TCLN 27/11/2020 Quyết định công bố danh sách các loại gỗ đã nhập khẩu và Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam
2475/QĐ-BNN-TCLN 16/09/2010 Quyết định thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về FLEGT và Lacey
3352/QĐ-BNN-TCCB 21/08/2015 Quyết định điều chỉnh tổ chức, nhân sự Ban chỉ đạo về FLEGT và Lacey
2199/QĐ-BNN-TCCB 17/08/2010 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về FLEGT và Lacey
2331/QĐ-BNN-TCCB 23/06/2020 Quyết định thành lập Ủy ban thực thi chung về Hiệp định VPA/FLEGT
1624/QĐ-TTg 14/11/2019 Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT
102/2020/NĐ-CP 01/09/2020 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP về Quy định Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam 30/10/2020